Grundutbildning för PKL-gruppernas krisstödjare

Bakgrund

I SLL ansvarar Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, REK, för landstingets katastrofmedicinska planering och beredskap. I den Regionala katastrofmedicinska planen för SLL beskrivs PKL-verksamheten vid allvarlig händelse. SLL har en väl utbyggd PKL-verksamhet. För att upprätthålla och utveckla den psykologiska och sociala katastrofberedskapen är återkommande kompetenshöjande åtgärder nödvändiga.

CeFAM Kris- & katastrofpsykologi, som sedan 1988 genomfört grundläggande katastrofpsykologisk utbildning och fortbildning på uppdrag av REK, genomför grundutbildningar för PKL-gruppernas krisstödjare under 2014.

Målgrupp

Kursen vänder sig till PKL-gruppernas krisstödjare.

Tid och plats

 

Antal kursdeltagare

18 personer.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Syfte

Att ge kursdeltagarna en gemensam grund när det gäller plats/funktion i organisationen, förståelse för samverkan samt kunskaper för en aktiv insats som ”krisstödjare” i SLLs psykologiska/psykiatriska katastrofberedskap inom akutsjukvården.

Kursledning

Charlotte Therup Svedenlöf, CeFAM Kris- & katastrofpsykologi.

Lärare

Charlotte Therup Svedenlöf och Lars Wahlström
CeFAM Kris- & katastrofpsykologi.

Kursinnehåll

Det specifika med katastrofer, likheter och skillnader mellan den ”lilla” olyckan och den stora katastrofen
Uppgifter för ”krisstödjare” vid stor olycka/katastrof

Traumatiska och posttraumatiska stressreaktioner hos drabbade
Riskfaktorer för utveckling av posttraumatisk stressyndrom (PTSD)
Krisstöd och bedömning av behov av uppföljande kontakter
Att arbeta under extraordinära omständigheter
Traumatiska stressreaktioner hos hälso- och sjukvårdspersonal
Stödinsatser för krisstödjare
Katastroforganisationen i SLL
PKL-organisationen
I utbildningen varvas teori med diskussioner och övningar bl.a. i form av rollspel. Kursen är processinriktad och kursdeltagarna förväntas närvara och delta aktivt under samtliga kursdagar.

Inbjudan

Inbjudan med anmälningsblankett skickas ut till berörd målgrupp.

Upplysningar

Charlotte Therup Svedenlöf, CeFAM, tfn 524 889 03
Ulla Hedström, REK, tfn 737 34 03 eller 070-686 31 97Välkommen med Din ansökan!

 

EPiTrace logger